Điều khoản dịch vụ

Cập nhật lần cuối: 23/01/2022
Vui lòng đọc điều khoản sử dụng trước khi sử dụng dịch vụ của Chúng tôi

Diễn giải

Những từ có chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Vì mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này:

 • Đơn vị liên kết có nghĩa là một tổ chức kiểm soát, chịu sự kiểm soát của hoặc dưới sự kiểm soát chung của một bên, trong đó "quyền kiểm soát" có nghĩa là quyền sở hữu từ 50% trở lên cổ phần, lợi ích vốn cổ phần hoặc các chứng khoán khác được quyền bỏ phiếu bầu giám đốc hoặc ban quản lý khác thẩm quyền.
 • Quốc gia đề cập đến Việt Nam
 • Công ty được gọi là "Công ty", "Chúng tôi", "Chúng tôi" hoặc "Của chúng tôi" trong Thỏa thuận này) đề cập đến Công ty mẹ của ETG
 • Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
 • Dịch vụ đề cập đến Addon, Extention, App, Product hoặc các dịch vụ khác do Công ty cung cấp.
 • Điều khoản Dịch vụ (còn được gọi là "Điều khoản") có nghĩa là các Điều khoản và Điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ.
 • Dịch vụ của bên thứ ba có nghĩa là bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung nào (bao gồm dữ liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ) do bên thứ ba cung cấp có thể được hiển thị, bao gồm hoặc cung cấp bởi Dịch vụ.
 • Trang web đề cập đến ETG, có thể truy cập từ https://ETG.VN
 • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.

Nhìn nhận

Đây là các Điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ này và thỏa thuận hoạt động giữa Bạn và Công ty. Các Điều khoản Dịch vụ này quy định các quyền và nghĩa vụ của tất cả người dùng pên quan đến việc sử dụng Dịch vụ.

Quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của bạn tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ các Điều khoản Dịch vụ này. Các Điều khoản Dịch vụ này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người khác truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ này. Nếu Bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào của Điều khoản Dịch vụ này thì Bạn không thể truy cập Dịch vụ.

Bạn tuyên bố rằng bạn trên 18 tuổi. Công ty không cho phép những người dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ.

Việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ cũng tùy thuộc vào việc Bạn chấp nhận và tuân thủ Chính sách quyền riêng tư của Công ty. Chính sách Bảo mật của Chúng tôi mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của Bạn khi Bạn sử dụng Ứng dụng hoặc Trang web và cho Bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật bảo vệ Bạn. Vui lòng đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chúng tôi trước khi sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi.

Tiếp cận các dịch vụ ETG

Để sử dụng Dịch vụ, Người dùng phải đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình (với xác thực của Google - tức là Oauth2) bằng cách sử dụng trình duyệt được hỗ trợ và cài đặt tiện ích mở rộng ETG trong đó, cấp các quyền được yêu cầu cho Gmail khi chúng cần thiết để hiển thị của Dịch vụ

ETG không phải là một dịch vụ của Google Inc.

Google Inc. và ETG là hai công ty không liên kết khác nhau; do đó, chúng không đại diện cho nhau.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của Công ty.

Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào của bên thứ ba. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ trực tiếp hoặc gián tiếp đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào gây ra hoặc bị cáo buộc là do hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào như vậy.

Chúng tôi đặc biệt khuyên Bạn nên đọc các điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào mà Bạn truy cập.

Truy cập, Hạn chế và Sử dụng

Bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý:

 • Không bao giờ sao chép, phân phối, sửa đổi, thuê, cho thuê, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển nhượng, cấp phép lại, thay đổi hoặc tạo các sản phẩm phái sinh từ bất kỳ phần nào của ETG hoặc bất kỳ Tài sản trí tuệ nào của chúng tôi.
 • Không bao giờ sử dụng ETG cho mục đích gian lận, sai sự thật, lừa đảo hoặc phỉ báng hoặc để kích động thù địch, bạo lực hoặc gây tổn hại chống lại bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào.
 • Không sử dụng hoặc chứng minh ETG để cạnh tranh với chúng tôi, để phát triển các dịch vụ hoặc sản phẩm cạnh tranh.
 • Không ảnh hưởng đến bảo mật hệ thống hoặc tính toàn vẹn của ETG.
 • Không truyền vi rút, sâu hoặc các tác nhân phần mềm khác thông qua ETG.

Tài khoản người dùng

Tài khoản của bạn với ETG hoặc bất kỳ dịch vụ nào của nó ("Tài khoản" của bạn) cung cấp cho bạn quyền truy cập vào sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc các tính năng và chức năng mà chúng tôi có thể phát triển và duy trì theo thời gian. Chúng tôi có thể duy trì các loại Tài khoản ETG khác nhau cho các loại người dùng khác nhau. Bạn xác nhận rằng bạn không sở hữu Tài khoản ETG của mình.

Bạn không thể sử dụng tài khoản của người dùng khác mà không có sự cho phép của người dùng đó. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động xảy ra trên Tài khoản của mình.

Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về bất kỳ vi phạm bảo mật nào hoặc truy cập hoặc sử dụng trái phép Tài khoản của bạn.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do sử dụng trái phép Tài khoản ETG của bạn, hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với Tài khoản hoặc Sản phẩm ETG của bạn, bao gồm cả khả năng truy cập Dữ liệu của bạn.

Phần mềm như là một dịch vụ

Trong phạm vi bạn đăng ký ETG của chúng tôi, tùy thuộc vào sự tuân thủ của bạn với các Điều khoản này, trong Thời hạn đăng ký hiện hành, chúng tôi cấp cho bạn quyền không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không cấp phép phụ và giấy phép để sử dụng Phần mềm của chúng tôi một cách hợp lý cần thiết cho việc sử dụng ETG của bạn đối với các Điều khoản này.

Sở hữu trí tuệ

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng ETG và tất cả nội dung liên quan được hiển thị hoặc có sẵn trên Cửa hàng Chrome trực tuyến và trang web và dịch vụ ETG cũng như tất cả phần mềm, thuật toán, mã, công nghệ và sở hữu trí tuệ cơ bản và được bao gồm trong hoặc cùng với ETG và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó và trên toàn thế giới (gọi chung và riêng lẻ, "Sở hữu trí tuệ" của chúng tôi), là tài sản duy nhất và độc quyền của chúng tôi (hoặc người cấp phép của chúng tôi nếu có). Không có nội dung nào trong các Điều khoản này sẽ được coi là giấy phép để tạo giấy phép trong hoặc theo bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào và bạn đồng ý không: Sao chép, Sửa đổi, Phân phối, Giấy phép, Truy cập, Chỉnh sửa, Bán, Cho thuê, Hiển thị Công khai, Điều chỉnh hoặc Tạo các tác phẩm phái sinh từ bất kỳ Tài sản trí tuệ nào của chúng tôi.

Tạm dừng, Chấm dứt và Thay đổi Dịch vụ

Bạn có thể hủy Tài khoản ETG của mình bất kỳ lúc nào, mặc dù chúng tôi rất tiếc khi bạn ra đi.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ ETG, các tính năng của Dịch vụ cho bạn hoặc cho người dùng của chúng tôi nói chung, hoặc tạo hoặc sửa đổi các giới hạn sử dụng cho ETG.

Chúng tôi có thể tạm thời hoặc vĩnh viễn chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào ETG, hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cho bất kỳ người dùng nào mà không cần thông báo và chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì hoặc vô cớ, Ngoài ra, nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này, chúng tôi có thể chấm dứt dịch vụ của bạn. Sau khi chấm dứt hoặc tạm ngừng hoặc hủy bỏ, bạn tiếp tục bị ràng buộc bởi các Điều khoản này.

Các gói định giá

Chúng tôi có thể cung cấp các gói đăng ký mà bạn có thể đăng ký hoặc đăng ký miễn phí hoặc có tính phí (“Gói định giá”). cho các Gói định giá hiện có theo quyết định riêng của chúng tôi. Bất kỳ thay đổi nào đối với phí hoặc lệ phí hoặc điều khoản thanh toán của Gói định giá sẽ có hiệu lực trong thông báo sau khi đăng ký chu kỳ thanh toán tiếp theo. Việc sử dụng Dịch vụ vượt quá giới hạn sử dụng hiện hành của Gói giá có thể dẫn đến (bổ sung) các khoản phí, như được chỉ định trong gói và các khoản phí đó sẽ được áp dụng trong hóa đơn hoặc được tính phí tự động thông qua phương thức thanh toán được chỉ định cho tài khoản thanh toán của bạn.

Lập hóa đơn và Thanh toán

Đối với bất kỳ Đăng ký trả phí hoặc Gói định giá nào, bạn đồng ý thanh toán kịp thời cho các dịch vụ và chúng tôi có thể tự động tính phí bạn theo Phương thức thanh toán hiện hành, các Gói định giá có thể được cung cấp cho bạn trong một khoảng thời gian đăng ký giới hạn ("Thời hạn đăng ký"). Nếu bạn chọn tham gia các Gói trả phí, bạn đồng ý với các điều khoản về giá cả và thanh toán được chỉ định khi đăng ký, tại getdoubletick.com/pricing, như đã được thông báo cho bạn, vì chúng tôi có thể cập nhật các Gói định giá của mình theo thời gian. Bạn phải cung cấp cho ETG một Phương thức thanh toán hợp lệ và được chấp nhận. Khi bạn bắt đầu quá trình đăng ký, bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin thanh toán của bạn cho các bên thứ ba, chẳng hạn như bộ xử lý thanh toán của chúng tôi, để chúng tôi có thể hoàn tất các giao dịch thanh toán của bạn, với đơn vị tiền tệ áp dụng, cho loại phương thức thanh toán và giao dịch bạn đã chọn, các loại thuế hiện hành và các khoản phí và lệ phí bổ sung sẽ được cộng vào giá trị giao dịch của bạn.

Bạn sẽ phải trả các khoản thuế hiện hành, nếu có, liên quan đến giao dịch. Bạn cũng chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí liên quan đến thanh toán hoặc phí thanh toán chậm như phí chuyển khoản ngân hàng, phí xử lý thẻ tín dụng và phí giao dịch nước ngoài.

Nếu thanh toán của bạn không được chuyển thành công vì bất kỳ lý do gì, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ số tiền nào không được chuyển cho chúng tôi. Tất cả các khoản thanh toán cho các giao dịch là không thể hoàn lại và không thể chuyển nhượng ngoại trừ được đề cập trong các Điều khoản này.

Gia hạn

Cho đến khi bị bạn hủy bỏ hoặc chúng tôi chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng ETG của bạn theo các Điều khoản này, đăng ký của Bạn vẫn tiếp tục. Tất cả các Gói định giá sẽ tự động gia hạn (Đối với thời hạn bằng với Thời hạn đăng ký trước đó) cho đến khi bạn hủy bỏ. Nếu bạn không muốn gia hạn, bạn phải hủy ít nhất ba mươi (30) ngày trước khi kết thúc Thời hạn Đăng ký bằng cách cung cấp thông báo bằng văn bản cho chúng tôi về việc hủy bỏ đó (bao gồm bằng email tới support@etg.vn hoặc qua Thanh toán của bạn và Trang tài khoản trên Tài khoản ETG của bạn). Nếu bạn đăng ký Gói định giá, bộ xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi sẽ tự động tính phí bạn hàng tháng hoặc hàng năm (tùy thuộc vào thời hạn đăng ký của bạn), sử dụng thông tin thanh toán bạn đã cung cấp cho đến khi bạn hủy đăng ký của mình.

Bằng cách chấp nhận các Điều khoản này và chọn Đăng ký Gói định giá, bạn thừa nhận rằng Gói định giá của bạn có các tính năng thanh toán định kỳ và bạn chấp nhận trách nhiệm đối với tất cả các nghĩa vụ thanh toán định kỳ trước khi bạn hoặc chúng tôi hủy đăng ký.

Hủy bỏ

Nếu bạn chấm dứt Gói đăng ký hàng năm của mình, ngoại trừ trường hợp vi phạm các điều khoản này hoặc không thanh toán các khoản phí áp dụng vào ngày đến hạn, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn theo Chính sách hoàn tiền của chúng tôi, vui lòng tham khảo tại https://etg.vn /refund

Dịch vụ Beta

Chúng tôi có thể cung cấp một số Dịch vụ nhất định dưới dạng dịch vụ beta kín hoặc mở ("Dịch vụ Beta" hoặc "Dịch vụ Beta") cho mục đích đánh giá hoặc thử nghiệm. Bạn đồng ý rằng ETG có quyền và toàn quyền duy nhất để xác định khoảng thời gian thử nghiệm và đánh giá Dịch vụ Beta. Chúng tôi có quyền cung cấp Dịch vụ Beta dưới dạng dịch vụ thương mại. Chúng tôi bảo lưu việc ngừng bất kỳ Dịch vụ Beta nào có hoặc không có thông báo vào bất kỳ lúc nào.

Bạn đồng ý rằng ETG sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc tổ chức của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tổn hại nào liên quan đến, phát sinh từ hoặc gây ra bởi việc sử dụng, sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng bất kỳ Dịch vụ Beta nào vì bất kỳ lý do gì.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của Bạn ngay lập tức, mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm pháp lý, vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn nếu Bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Sau khi chấm dứt, quyền sử dụng Dịch vụ của Bạn sẽ chấm dứt ngay lập tức.

Trách nhiệm hữu hạn

Bất chấp mọi thiệt hại mà Bạn có thể phải chịu, toàn bộ trách nhiệm của Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của Công ty theo bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này và biện pháp khắc phục độc quyền của Bạn cho tất cả những điều đã nêu ở trên sẽ được giới hạn trong số tiền Bạn thanh toán thông qua Dịch vụ.

Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, mất dữ liệu hoặc thông tin khác, vì lý do gián đoạn kinh doanh, về thương tích cá nhân, mất quyền riêng tư phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, phần mềm của bên thứ ba và / hoặc phần cứng của bên thứ ba được sử dụng với Dịch vụ, hoặc nếu không liên quan đến bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản này), ngay cả khi Công ty hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó và ngay cả khi biện pháp khắc phục không đạt được mục đích thiết yếu của nó.

Một số tiểu bang không cho phép loại trừ các bảo đảm ngụ ý hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, có nghĩa là một số giới hạn ở trên có thể không được áp dụng. Ở những tiểu bang này, trách nhiệm pháp lý của mỗi bên sẽ được giới hạn ở mức độ lớn nhất được pháp luật cho phép.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

Dịch vụ được cung cấp cho Bạn "NGUYÊN TRẠNG" và "HIỆN CÓ" và với tất cả các lỗi và thiếu sót mà không có bất kỳ hình thức bảo hành nào. Trong phạm vi tối đa được cho phép theo luật hiện hành, Công ty, nhân danh và thay mặt cho các Chi nhánh của mình cũng như các nhà cấp phép và nhà cung cấp dịch vụ tương ứng của họ, từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm, dù rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hay cách khác, đối với Dịch vụ, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, tính phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không vi phạm, và các bảo đảm có thể phát sinh trong quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, sử dụng hoặc thực hành thương mại. Không giới hạn ở những điều đã nói ở trên, Công ty không cung cấp bảo hành hoặc cam kết nào và không tuyên bố dưới bất kỳ hình thức nào rằng Dịch vụ sẽ đáp ứng các yêu cầu của Bạn, đạt được bất kỳ kết quả dự kiến ​​nào, tương thích hoặc hoạt động với bất kỳ phần mềm, ứng dụng, hệ thống hoặc dịch vụ nào khác, hoạt động không bị gián đoạn, đáp ứng bất kỳ tiêu chuẩn hiệu suất hoặc độ tin cậy nào hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ lỗi hoặc khuyết tật nào có thể hoặc sẽ được sửa chữa.

Không giới hạn những điều đã nói ở trên, cả Công ty và bất kỳ nhà cung cấp nào của công ty đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố hoặc bảo đảm nào dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý:

i. về hoạt động hoặc tính khả dụng của Dịch vụ, hoặc thông tin, nội dung và tài liệu hoặc sản phẩm có trong đó.

ii. rằng Dịch vụ sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi.

iii. về tính chính xác, độ tin cậy hoặc đơn vị tiền tệ của bất kỳ thông tin hoặc nội dung nào được cung cấp thông qua Dịch vụ hoặc

iv. rằng Dịch vụ, máy chủ, nội dung hoặc e-mail được gửi từ hoặc thay mặt Công ty không có vi-rút, tập lệnh, trojan, sâu, phần mềm độc hại, bom hẹn giờ hoặc các thành phần có hại khác.

Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số loại bảo đảm hoặc giới hạn đối với các quyền theo luật định hiện hành của người tiêu dùng, vì vậy một số hoặc tất cả các loại trừ và giới hạn ở trên có thể không áp dụng cho Bạn. Nhưng trong trường hợp như vậy, các loại trừ và giới hạn nêu trong phần này sẽ được áp dụng ở mức độ lớn nhất có thể thực thi được theo luật hiện hành.

Luật chi phối

Luật pháp của Quốc gia, không bao gồm các quy tắc xung đột luật, sẽ điều chỉnh Điều khoản này và việc bạn sử dụng Dịch vụ. Việc bạn sử dụng Ứng dụng cũng có thể tuân theo luật pháp địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế khác.

Giải quyết tranh chấp

Nếu Bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc tranh chấp nào về Dịch vụ, Bạn đồng ý trước tiên cố gắng giải quyết tranh chấp một cách không chính thức bằng cách liên hệ với Công ty.

Dành cho người dùng ở Liên minh Châu Âu (EU)

Nếu Bạn là người tiêu dùng ở Liên minh Châu Âu, bạn sẽ được hưởng lợi từ mọi quy định bắt buộc của luật pháp của quốc gia mà bạn đang cư trú.

Tuân thủ pháp luật Hoa Kỳ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng

i. Bạn không ở quốc gia đang chịu lệnh cấm vận của chính phủ Hoa Kỳ hoặc đã được chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia "hỗ trợ khủng bố" và

ii. Bạn không có tên trong bất kỳ danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của chính phủ Hoa Kỳ.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản này được coi là không thể thực thi hoặc không hợp lệ, điều khoản đó sẽ được thay đổi và giải thích để hoàn thành các mục tiêu của điều khoản đó ở mức độ cao nhất có thể theo luật hiện hành và các điều khoản còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực đầy đủ.

Từ bỏ

Trừ khi được quy định ở đây, việc không thực hiện quyền hoặc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ theo Điều khoản này sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của một bên trong việc thực hiện quyền đó hoặc yêu cầu thực hiện như vậy vào bất kỳ thời điểm nào sau đó cũng như việc từ bỏ vi phạm sẽ không cấu thành sự từ bỏ của bất kỳ vi phạm nào tiếp theo.

Phiên dịch

Các Điều khoản và Điều kiện này có thể đã được dịch nếu Chúng tôi cung cấp chúng cho Bạn trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng văn bản gốc tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có tranh chấp.

Các thay đổi đối với các Điều khoản và Điều kiện này

Chúng tôi có quyền, theo quyết định riêng của Chúng tôi, sửa đổi hoặc thay thế các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Nếu bản sửa đổi là tài liệu Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để thông báo trước ít nhất 30 ngày trước khi bất kỳ điều khoản mới nào có hiệu lực. Điều gì tạo nên sự thay đổi quan trọng sẽ được xác định theo quyết định riêng của Chúng tôi.

Bằng cách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của Chúng tôi sau khi các sửa đổi đó có hiệu lực, Bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản sửa đổi. Nếu Bạn không đồng ý với các điều khoản mới, toàn bộ hoặc một phần, vui lòng ngừng sử dụng Nền tảng, sản phẩm và Dịch vụ.

Sử dụng hoàn toàn miễn phí

Cài đặt chỉ với 1 click, hoàn toàn miễn phí. Dễ dàng sử dụng không cần thêm bất kì thao tác nào. Theo dõi thư của bạn một các an toàn.
An toàn & bảo mật
Dễ cài đặt
Thông báo tức thì